Đánh golf 3D


  WEEKDAY WEEKEND
  6:00 -16:00 16:00- 22:00 6:00-12:00 12:00- 22:00
9 Holes 250.000 VND 400.000 VND 300.000 VND 400.000 VND
18 Holes 350.000 VND 500.000 VND 450.000 VND 550.000 VND

Tập golf trong nhà


  WEEKDAY WEEKEND
  6:00 -16:00 16:00- 22:00 6:00-12:00 12:00- 22:00

1 Hour Practice

200.000 VND 250.000 VND 250.000 VND 300.000 VND

2 Hour Practice

300.000 VND 350.000 VND 350.000 VND 400.000 VND

Tập golf ngoài trời


  WEEKDAY WEEKEND
  6:00 -16:00 16:00- 22:00 6:00-12:00 12:00- 22:00

1 Hour Practice

200.000 VND 250.000 VND 250.000 VND 300.000 VND
Liên hệ